Seminaria i Konferencje


Seminaria i Konferencje (z ang. Seminars and Conferences) to sekcja, która za główny cel stawia sobie wpływanie poprzez organizowane projekty na zwiększenie świadomości prawnej obywateli jak również zachęcanie studentów i absolwentów do poznawania innych kultur oraz systemów prawnych. Tematy organizowanych wydarzeń dotyczą bieżących, często kontrowersyjnych zagadnień z zakresu prawa polskiego jak również bądź zagranicznego i międzynarodowego. Sekcja organizuje również liczne przedsięwzięcia dotyczące tematyki około prawniczej zapraszając do współpracy studentów innych kierunków, rozmaite organizacje, koła naukowe oraz instytucje. Uczestnikom naszych projektów stwarzamy możliwość podejmowania dyskusji nad zagadnieniami, które często swoim zakresem wykraczają po za ramowy plan studiów.

Naszą ambicją jest, aby organizowane projekty propagowały kulturę europejską i aby rozpoczynające życie zawodowe nie zamykały się na nowe możliwości. Stawiamy na profesjonalizm studentów prawa i młodych prawników.

Członkowie sekcji mają możliwość nawiązywania ciekawych kontaktów (lokalnych, ogólnopolskich, jak również międzynarodowych), uczą się organizacji czasu oraz pracy poprzez planowanie i zarządzanie projektami. Seminaria i Konferencję dają dużą swobodę w doborze tematów organizowanych przedsięwzięć, rozwijając tym samym kreatywność swoich członków. Jedną z głównych umiejętności jaką kształtuje sekcja jest praca w zespole i zarządzanie zespołem. 

Głównymi projektami organizowanymi w ramach działki są:

  • Seminaria – są to wydarzenia, w ramach których obrany temat lub zagadnienie są przedstawiane w formie kilku wykładów lub referatów, po których zazwyczaj odbywa się dyskusja. Seminaria obejmują tematy aktualne na arenie międzynarodowej, jak również poruszane tylko w środowiskach lokalnych.
  • Konferencje – są to projekty trwające zwykle od 1 do 4 dni, organizowane na poziomie lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Konferencje w większym stopniu niż seminaria angażują uczestników poprzez dyskusje panelowe organizowane w ramach obrad plenarnych, często są wzbogacone również o praktyczne warsztaty.Co roku grupy lokalne ELSA organizują łącznie około 30 – 40 międzynarodowych seminariów i konferencji, a których razem uczestniczy ponad 1500 studentów, kilkakrotnie więcej odbywa się ich na poziomie ogólnopolskim oraz lokalnym.
  • Panele dyskusyjne – wydarzenia w trakcie, których dwóch lub więcej ekspertów dyskutuje nad wybranym zagadnieniem prawnym przed publicznością.
  • Letnie Szkoły Prawa – głównym celem letnich szkół prawa jest kształtowanie w śród młodych ludzi światopoglądu otwartego na współpracę międzynarodową. Minimalny czas trwania tego typu wydarzeń wynosi jeden tydzień, zwykle jednak trwają nieco dłużej. Najczęściej są projektami o zasięgu międzynarodowym. Nad najwyższą wartością merytoryczną letnich szkół prawa pieczę sprawują patroni merytoryczni uznani w międzynarodowym środowisku prawniczy,. Tematy są na tyle obszerne, że zawierają w sobie wiele zagadnień. Uczestnicy każdego dnia wysłuchują wykładów na określony temat, a potem biorą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych i szkoleniach, które pozwalają w pełni zrozumieć i opanować poszczególne zagadnienia. W trakcie tego typu zjazdów studenci z różnych państw mają okazję poznać nie tylko kolegów z całego świata lecz również kulturę (również prawną) kraju, w którym odbywa się projekt.
  • Study Visit – są to wymiany pomiędzy grupami lokalnymi ELSA z różnych krajów. Celem wizyt studyjnych jest, podobnie jak wypadku letnich szkół prawa, kształtowanie wśród młodych ludzi światopoglądu otwartego na współpracę międzynarodową oraz umacnianie szacunku dla różnorodność kulturowej. Uczestnikami SV są członkowie ELSA. Swoistym rodzajem wymian studyjnych są wymiany instytucjonalne (Institutional Study Visit, ISV), które polegają na odbyciu wizyty w międzynarodowych instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych.
  • Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci – jest to przedsięwzięcie odbywające się na wydziałach prawa wszystkich Uniwersytetów w Polsce. Jednym z celów Europejskiego Stowarzyszania Studentów Prawa ELSA Poland jest „dążenie do stworzenia sprawiedliwego świata, gdzie respektowane będą godność człowieka i zróżnicowanie kulturowe”. Projekt ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat kary śmierci i abolicji wśród studentów. Organizujemy z tej okazji dzień poświęcony problemowi kary śmierci, sprawiedliwości naprawczej czy resocjalizacji . Spotykamy się na pokazach filmowym oraz podczas organizowanych dyskusji.
  • Symulacja rozprawy sądowej – polega na przeprowadzeniu symulowanej rozprawy sądowej, najczęściej z zakresu prawa karnego. Postępowanie odpiera się na autentycznych aktach sprawy i odbywa się w prawdziwej sali sądowej. W role procesowe, strony oraz świadków wcielają się studenci prawa. Symulacja Rozprawy Sądowej jest dodatkową okazją do zastosowania przez studentów zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz sprawdzenia się w roli stron procesowych. Zapewnia również uczestnikom i widowni podobne emocje jakie towarzyszą prawdziwej rozprawie. Inicjatywa ta przyczynia się również do podniesienia umiejętności i kultury prawnej studentów oraz zapraszanych na projekt licealistów, którzy najczęściej pierwszy raz mają styczność z salą sądową. Przebieg rozprawy oraz role poszczególnych uczestników ocenia Jury złożone z teoretyków i praktyków prawa.

Co cechuje projekty organizowane przez sekcję Seminaria i Konferencje?

PROFESJONALIZM

Dzięki bardzo dobremu systemowi zarządzania wiedzą możemy zagwarantować, że nasze projekty nie odbiegają od profesjonalnych konferencji. Dzieje się to m.in. dzięki ciągłym szkoleniom. Do podstawowego wymogu, jakim jest solidność i rzetelność, należy dodać jeszcze entuzjazm i zaangażowanie organizatorów – członków naszego Stowarzyszenia.

WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY

Nad każdym projektem opiekę sprawuje patron merytoryczny, którym zazwyczaj jest pracownik naukowy będący uznawanym autorytetem i specjalistą w danej tematyce. Gwarantuje to odpowiedni dobór aktualnych i interesujących tematów, a także ułatwia kontakt z potencjalnymi prelegentami.

UZNANI PRELEGENCI

W naszych projektach biorą udział przedstawiciele świata akademickiego – zarówno najbardziej znani profesorowie, jak również młodsi pracownicy naukowi – specjalizujący się w konkretnych zagadnieniach, przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych, praktycy, przedstawiciele kancelarii prawniczych i międzynarodowych korporacji. Nierzadko zdarza się sytuacja, że podczas seminarium lub konferencji spotyka się grono najwybitniejszych specjalistów z danej dziedziny.

UCZESTNICY

Uczestnikami naszych projektów są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże wysoki poziom merytoryczny zachęca do udziału w projektach absolwentów, aplikantów, pracowników naukowych oraz licznych praktyków i przedstawicieli różnych instytucji. Spotkanie wielu osób o zbliżonych zainteresowanych może zaowocować w przyszłości wykorzystaniem kontaktów w pracy naukowej i zawodowej. Nasze działania ukierunkowane są w stronę łączenia teorii z rzeczywistością. Dla tego na nasze projekty oprócz kadry naukowej zapraszamy osoby reprezentujące praktykę realizacji danych zagadnień. Wierzymy, że taka formuła pozwala nam najpełniej i najciekawiej przedstawić tematy organizowanych przez nas spotkań. Podczas projektów interdyscyplinarnych, szczególny nacisk kładziemy na wymianę poglądów pomiędzy różnorodnymi środowiskami.

WARTOŚCIOWE CERTYFIKATY

Otrzymuje go każdy z uczestników projektu ogólnopolskiego i międzynarodowego. Jest on zazwyczaj podpisywany przez patrona merytorycznego oraz koordynatora projektu (ze strony ELSA).


Jesteś osobą aktywną, lubiącą współpracować z innymi? Chętnie podejmującą nowe wyzwania? Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy w Seminariach i Konferencjach? Skontaktuj się z nami!

Karol Żołyniak
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji ELSA Rzeszów
tel.: (48) 665 714 932
e-mail: vpsc@rzeszow.elsa.org.pl
FB: https://www.facebook.com/lolo7922